BOĞAZİÇİ KOLEJİ YABANCI DİL EĞİTİMİ VE MİSYONU

Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemesinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımlarıyla sağlanmaya çalışılır. Bireysel, eşli veya grup çalışması gibi sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken, tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Boğaziçi Koleji’nde öğrencilerimiz kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirirler. Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkili kullanmaya yönelik Communicative Language Learning teorisiyle çalışmalar yaparlar. Okulumuzda yabancı dil eğitimi Türk ve Yabancı öğretmenler rehberliğinde yapılır.

Okulumuzda kurulan yabancı dil kulüpleriyle öğrencilerimiz dönem içerisinde Birleşmiş Milletler Modeli’ne uygun olarak düzenlenen eğitsel panel ve forumları takip ederek güncel konularla ilgili periyodik çalışmalar yaparlar. Boğaziçi Koleji’nden mezun olan öğrencilerimiz, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilmektedirler. 11.ve 12. Sınıflarda yabancı dil müfredatı Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşma amacıyla tamamlanır.

BOĞAZİÇİ COLLEGE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND MISSION

The main purpose that guides the foreign language course curriculum is to develop and support students’ communication skills in different languages. The up-to-dateness and function of the teaching materials are arranged in accordance with the needs of the students and it is tried to be ensured with the active participation of the students. In-class and out-of-class activities and presentations, such as individual, paired or group work, support the student’s participation in the lesson and learning, while improving reading-writing-listening-speaking skills in all taught languages.

At Boğaziçi College, our students develop their language skills by reading the books read by their native English peers and award-winning novels written by authors of different cultures, with the idea that literature is the best medium that reflects culture. They can express their thoughts fluently and accurately in written and oral form. They work with the Communicative Language Learning theory to question, research and use the language effectively to reach information in the language they learn. Foreign language education in our school is conducted under the guidance of Turkish and foreign teachers.

With the foreign language clubs established in our school, our students follow the educational panels and forums organized in accordance with the United Nations Model during the semester and conduct periodic studies on current issues. Our students who graduate from Boğaziçi College can skip the preparatory classes of English-teaching faculties and continue their undergraduate programs. In the 11th and 12th grades, the foreign language curriculum is completed within the framework of the Common European Language Criteria in order to reach the B2 / C1 degree.