Boresis - Yeti

Web Studio

Yeti Kavramı Felsefede;

İnsanda doğal olarak bulunan bir şeyi yapabilme gücü, doğal yatkınlık olarak açıklanmaktadır.

Ruh Bilimde ise;

İnsandaki düşünme, anlama, kavrama ya da imgeleme gibi doğal zihinsel süreçlerden her biri olarak tanımlanmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?

Psikolojik danışam ve rehberlik; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizli güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik olarak ve uzmanlar tarafından profesyonelce yapılan destek sürecidir.

Neden YETİ?

İnsandaki düşünme, anlama, kavrama ya da imgeleme gibi doğal zihinsel süreçlerden her biri olarak tanımlanmaktadır.

Web Studio
Web Studio

Psikolojik Danışma ve Rehberlik - Eğitim İlişkisi

Eğitim, kişinin yeteneklerini kendi ihtiyaçları ve toplumun amaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlayan öğrenme faaliyeti ve bu faaliyetin nasıl yapılacağı üzerindeki yöntem ve uygulamaların tümüdür.

Öğrencilerin her yönüyle sağlıklı bir şekilde gelişe bilmeleri ve sosyal hayata hazırlanabilmeleri yalnızca öğretim etkinlikleri ile gerçekleştirilemez .

Bu gelişimi doğru bir şekilde sağlayabilmek için öğretim ve rehberlik programlarının birlikte uygulandığı bir eğitim programına ihtiyaç vardır.

KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK PROGRAMI

Sistemin Genel Dayanağı

Gelişimsel ve ardışık olarak devam eder.
Öğrenci merkezlidir ve öğrencilerin ihtiyaçlarını temel alır.
4 boyutu; rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale ve sistem desteği.
İyileştirici, kriz yönelimli, önleyici ve gelişimsel yaklaşımların bütünleştirilmiş halidir.
Web Studio

ANAOKULU - İLKOKUL'DA BORESİS

Anaokulu ve ilkokul kademesinde Boğaziçi Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sistemimizin yegane amacı; öğrencilerin bilişsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik açıdan yetkin şekilde yaşama ve bir sonraki eğitim basamağına hazırlamaktır.

ORTAOKUL'DA YETİ

YETİ ortaokul. kademesinde öğrencilerin kişisel gelişimini, sosyal birey olma sürecini ve akademik performansını sağlıklı ve dengeli bir şekilde geliştirebilmek adına destek olmaktadır.

LİSE'DE YETİ

Web Studio

Öğrencilerin yetişkinlik dönemi öncesi hem şimdiki hem de gelecekteki yaşamlarında kendine güvenen, kariyerlerinde ve sosyal hayatlarında talepleri karşılayabilen aynı zamanda içinde bulundukları dönemde kendi potansiyelinin farkında olan ve geliştirmek için çaba sarf eden birer birey olmlarına YETİ destek olur.

BORESİS ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

YETİ AİLE VE ÖĞRETMEN ÇALIŞMALARI

AİLE ÇALIŞMALARI

Bilgilendirme Çalışmaları
Bireysel Görüşmeler
Seminerler - Uzman Söyleşileri
Atölye Çalışmaları
Veli Bültenleri
Problem Odaklı Grup Çalışmaları
Ebeveyn - Çocuk Çalışmaları

ÖĞRETMEN ÇALIŞMALARI

Bilgilendirme Çalışmaları
Bireysel Görüşmeler
Öğrenci Değerlendirmeleri
Hizmet İçi Eğitimler
Atölye Çalışmaları

Mizaç; Kişinin doğuştan getirdiği, kendine özgü temel özellikleri olan, özü itibariyle değişmeyen; bireyin, duygu ve davranışlarını şekillendiren bir özelliktedir. Kişilik ve karakter mizacın temel özellikleri üzerinden gelişir.

YETİ Mizaç, her bireyin doğuştan getirdiği kişisel özelliklerini dikkate alır. Mizaçların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak eğitim süreçlerinin planlanmasına ve yönetilmesine katkı sağlanır.

Yeti Hayat Programı, bireyin değişen ve gelişen yaşam koşulları çerçevesinde varlığını etkin olarak sürdürebilmesi için sahip olması gereken yaşam becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Yaşam Becerileri, Dünya Sağlık Örgütü (1993, 1997, 1999) tarafından bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar, sorumluluklar ve olumsuzluklar karşısında uyum sağlamalarını ve olumlu davranış sergilemelerini sağlayan beceriler olarak tanımlanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) (2003) ise yaşam becerilerini bireylerin sağlıklı ve 8 üretken bir yaşama sahip olabilmesi için sahip oldukları psikososyal ve kişiler arası ilişkilerdeki beceriler olarak tanımlamaktadır.
Web Studio

YETİ AKADEMİ

Yeti Akademi, öğrencilerin periyotlar dahilinde akademik gelişim durumlarının takip edilmesi, varolan eksiklerin tespit edilip giderilmesini sağlar. Ayrıca öğrencinin kendi öğrenme ve çalışma alışkanlıklarınI analiz etmesini ve varolan alışkanlıklarını daha iyi bir noktaya taşımasını destekler.

Bu kapsamda bireysel öğrenci görüşmeleri ve takibinin yanı sıra grup rehberliği çalışmaları yapılmaktadır .

YETİ KARİYER

YETİ Kariyer kapsamında öğrencilere mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmeti sunulur. Bu hizmet kapsamında öncelikli olarak öğrencinin kendini tanıması hedeflenir. Ayrıca öğrencinin ilgi, yetenek, beceri ve değerleri doğrultusunda üst öğrenim kurumlarına hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Öğrencinin doğru bir kariyer seçim yapması ve dolayısıyla meslek hayatlarında daha başarılı, yaratıcı ve üretken olmalarını sağlayacaktır.

Web Studio